DỊCH VỤ TƯ VẤN CHO BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP NEO

– Khách hàng : SPI ENERGY INVESTMENTS
– Vị trí: Tiên Sơn – Ninh Sơn , huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
– Phạm vi: Dịch Vụ Tư Vấn

Đã đăng vào Dự án