ESG (Environmental, Social, and Governance)

ESG được viết tắt bởi 3 chữ cái đầu tiên của Environment – môi trường, Social – xã hội và Governance – quản trị doanh nghiệp, là bộ 3 tiêu chuẩn để đo lường những yếu tố liên quan đến định hướng, hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cụm từ ESG có từ những năm 1960 và 1970, khi các cuộc biểu tình và phong trào xã hội ở Hoa Kỳ và châu Âu bùng nổ, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường và quyền con người. Các sự kiện như cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, vụ tai nạn môi trường như thảm họa môi trường do việc đổ dầu của Exxon Valdez, và sự chú ý tăng lên đối với quyền lợi của lao động và tương tác xã hội đã tạo ra một làn sóng nhận thức mới về vai trò của các doanh nghiệp trong xã hội.

Từ đó, ESG đã dần trở thành một phần quan trọng của các chiến lược kinh doanh và đầu tư, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Nhà đầu tư và doanh nghiệp nhận ra rằng việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị tốt (governance) không chỉ làm tăng giá trị cho doanh nghiệp mà còn giúp giảm rủi ro và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả xã hội và môi trường.

Vừa qua, LEVA tham gia buổi hội thảo trực tuyến do TUV tổ chức ngày 05-Mar-2024, tập trung vào các tiêu chuẩn quan trọng như:

  • Đảm bảo sự liên tục hoạt động của doanh nghiệp (ISO 22301),
  • Bảo vệ thông tin và dữ liệu (ISO 27001),
  • Đánh giá tác động môi trường của sản phẩm và dịch vụ (ISO 14040 và ISO 14044),
  • Quản lý năng lượng (ISO 50001) và
  • Đo lường, báo cáo và xác nhận khí hậu (ISO 14064).

Thông qua thực hành theo các tiêu chuẩn này không chỉ đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện một cách bền vững mà còn đóng góp tích cực vào việc xây dựng một nền kinh tế toàn cầu tuân thủ các nguyên tắc ESG.

 

Đã đăng vào Tin tức