PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong đó, phát triển bền vững về môi trường: là việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, duy trì một nền tảng nguồn lực ổn định, tránh khai thác quá mức các hệ thống nguồn lực tái sinh.

Phát triển bền vững về môi trường cần phải hướng được các doanh nghiệp từng bước thay đổi mô hình sản xuất, hướng doanh nghiệp đến các công nghệ sản xuất sạch hơn, thân thiện với môi trường hơn. Phát triển bền vững về môi trường phải đảm bảo không làm phương hại đến kinh tế và xã hội.

Tại LEVA, chúng tôi hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua các giải pháp thiết kế, quản lý mua sắm, thi công cho các dự án xây dựng nhà máy sản xuất mới cũng như nâng cấp mở rộng theo hướng CHUYỂN DỊCH XANH & BỀN VỮNG.

LEVA cung cấp các quy trình xem xét lựa chọn công nghệ (dựa trên chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng môi trường, tiêu hao phụ trợ, hiệu quả kinh tế), đánh giá tổng mức tiêu hao năng lượng vận hành, đề ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng ngay từ khâu thiết kế lựa chọn, bố trí thiết bị, tối ưu hoá tích hợp các loại hình năng lượng tái tạo khả thi cho hoạt động của nhà máy (điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối…), nâng cao khả năng thu hồi tái sử dụng nguyên vật liệu, quản trị nhà máy thông minh.

Đã đăng vào Tin tức